Bod č.17.:

FIN/1 - Podání žádosti o dotaci v rámci IROP na zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP 635/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:16 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX