Bod č.71.:

MAJ+PROP/15 - Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2016 a výsledek dražby spoluvl. podílu 1/10 k celku pozemků zaps. na LV č. 1688, LV č. 3167 pro k.ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled VD a VŘ - MAJ)
Příloha č.2 (Přehled VD a VŘ - PROP)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP a usnesení RMP - uskutečněná dražba)
Příloha č.4 (Usnesení o udělení příklepu, včetně nabytí právní moci, oznámení Ex. úřadu o nabytí vlastnického práva k vydraženým nemovitostem - uskutečněná dražba)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX