Bod č.32.:

RadM/1 - Výkup nově vzniklých pozemků parc. č. 1571/20, 1571/21 a 1571/22 v k. ú. Bolevec pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od právnické osoby a zřízení služebnosti inženýrské sítě

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351/2014, usnesení ZMP č. 111/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (vyjádření společnosti)
Příloha č.4 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.5 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (geometrický plán pro oddělení pozemků)
Příloha č.7 (geometrický plán pro služebnost)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:31 rok:2017

23. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 2.2.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX