Bod č.49.:

MAJ/25 - Svěření spoluvlastnického podílu 1/8 k celku pozemků p. č. 8590/5, p. č. 8591/3, p. č. 8591/7, p. č. 8596/5 a p. č. 8596/6 k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení soudního exekutora o příklepu vč. nabytí právní moci)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Katastrální mapy)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 1484 ze dne 22. 12. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:121 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX