Bod č.68.:

MAJ/26 - Výsledek elektronické veřejné dražby spoluvlastnického podílu 1/4 k celku pozemku p. č. 433, zaps. na LV 370 pro k. ú. Doudlevce

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dražební vyhláška)
Příloha č.2 (Usnesení o příklepu vč. nabytí právní moci)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX