Bod č.40.:

MAJ/16 - Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na listu vlastnictví č. 806 pro k. ú. Skvrňany a zřízení služebností v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – fyzická osoba

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (geometrické plány)
Příloha č.3 (zákres kolektoru)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM ze dne 9. 2. 2017) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP ze dne 2. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:112 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX