Bod č.46.:

MAJ/22 - Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžujícího pozemky v k. ú. Skvrňany a výkup části pozemku parc. 1961/1, k. ú. Skvrňany, který bude zasažen rozšířením městského okruhu, úsek Domažlická – Studentská

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost včetně souvisejících příloh )
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO P3)
Příloha č.4 (dříve přijatá usnesení (stanovení postupu majetk. vypořádní pro stavbu MZO))
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orientační turist. mapa)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 24. 1. 2017)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (usn. RMP ze dne 2. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX