Bod č.9.:

OK/2 - Projednání žádosti zájmového sdružení právnických osob Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň (IČ 70942749) ve věci prominutí povinnosti odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace č. 2011/005351)
Příloha č.2 (Žádost zájmového sdružení právnických osob Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň )
Příloha č.3 (Zápis z jednání Komise kultury RMP ze dne 23. 11. 2016 (výtah))
Příloha č.4 (Zápis z jednání Finanční komise RMP ze dne 19. 12. 2016 (výtah))
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 128 ze dne 9. 2. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX