Bod č.47.:

MAJ/23 - Bezúplatný převod podílu 100/720 k celku pozemku parc. č. 8612, o výměře 970 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (vyjádření SVSMP)
Příloha č.3 (vyjádření SÚS PK)
Příloha č.4 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.7 (katastrální mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 93/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:119 rok:2017

24. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 16.3.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX