Bod č.20.:

RMO1/11 - Zařazení nově zahajované akce "Optimalizace sítě LAN v bud.ÚMO Plzeň 1, vč. úpravy sítě NN" do jmen. seznamu stav. akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č.13

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozpočtové opatření č. 13, včetně rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic)
Příloha č.2 (Jmenovitý seznam akcí s vyznačenou úpravou rozpočtu)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:359 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX