Bod č.51.:

MAJ/11 - Bezúplatný převod podílu 7/28 k celku parc.č. 6629/4, parc.č. 6670 a parc.č. 10354/2, zaps. na LV č. 133 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (vyjádření SVSMP)
Příloha č.3 (e-mail účetní hodnota pozemků)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.5 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.6 (katastrální mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 269/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX