Bod č.71.:

MAJ/13 - Výsledek elektronické veřejné dražby spoluvlastnického podílu 1/8 k celku pozemků zaps. na LV č. 6062 pro k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dražební vyhláška)
Příloha č.2 (Usnesení o udělení příklepu vč. nabytí právní moci)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX