Bod č.5.:

EK/2 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Přehled hospodaření MO 3 za rok 2016)
Příloha č.1 (Komentář k rozboru plnění rozpočtu MO 3 za rok 2016)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání za rok 2016)
Příloha č.3 (Fondy MO 3)
Příloha č.4 (Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2016)
Příloha č.5 (Přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení kladného výsledku hospodaření do fondů)
Příloha č.6 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření)
Příloha č.7 (Rozvaha)
Příloha č.8 (Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.9 (Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventarizační zápis za rok 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:24 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX