Bod č.7.:

EK/4 - Zapojení fin.prostř.FRR MO3 do rozp.MO3 za účelem převodu fin.prostř.z rozp.MO3 do rozp.MMP na úhr.výkupu poz.parc.č.588/14,588/8,588/15,k.ú.Radobyčice,dotčených stavbou"Protipovod.opatř.Radobyčice",do maj. města; 3.rozp.opatř.r.2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 03/2017)
Příloha č.2 (Žádost č.j.UMO3/08817/17/An)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:26 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX