Bod č.8.:

EK/5 - Zapojení fin.prostř.FRR MO3 do rozp.MO3 za účelem převodu fin.prostř.z rozp.MO3 do rozp.MMP na úhr.získání poz.parc.č.927/6,k.ú.Radobyčice,dotčeného stavbou"Protipovod.opatř.Radobyčice",do maj. m.Plzně;4.rozpočtové opatření 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 04/2017)
Příloha č.2 (Žádost č.j.UMO3/08826/17/An)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:27 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX