Bod č.16.:

ŘÚSO/2 - Poskytnutí peněžitého daru Biskupství plzeňskému

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost BP č.j. MMP/217060/16 ze dne 5. září 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:224 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX