Bod č.27.:

FIN/2 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování VH)
Příloha č.2 (Pozvánka na VH)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti společnosti za rok 2016 a stavu jejího majetku)
Příloha č.4 (Auditovaná účetní závěrka)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady)
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku za rok 2016)
Příloha č.8 (Zápis z jednání DR ze dne 4. 5. 2017)
Příloha č.9 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:298 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX