Bod č.28.:

FIN/3 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování VH)
Příloha č.2 (Pozvánka na VH)
Příloha č.3 (Zpráva jednatele o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti)
Příloha č.4 (Auditovaná účetní závěrka vč. zprávy o vztazích)
Příloha č.5 (Zpráva dozorčí rady o kontrole činnosti)
Příloha č.6 (Návrh jednatele na rozdělení zisku )
Příloha č.7 (Zpráva o činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o. za rok 2016)
Příloha č.8 (Související usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:299 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX