Bod č.73.:

MAJ/8 - Majetkoprávního vypořádání s FO - prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň z majetku města Plzně a dohody o započtení pohledávek v souvislosti se stavbou „MZO v Plzni, 2. etapa, úsek Křimická – Studentská“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost Ing. arch. Skřivanové)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (geometrický plán - služebnost)
Příloha č.4 (geometrický plán - pozemek)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (mapy)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP z 23. 5. 2017)
Příloha č.8 (usnsení RMP č. 569 z 1. 6. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:342 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX