Bod č.75.:

MAJ/10 - Směna částí pozemků parc. č. 873/2. parc. č. 872/5 a parc. č. 872/7, vše k. ú. Valcha, mezi městem Plzeň a fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost SVSMP)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (katastrální mapy)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 577/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:344 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX