Bod č.80.:

MAJ/15 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 8611 o výměře 127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (vyjádření SVSMP a SÚS PK)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:349 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX