Bod č.64.:

PROP/11 - Konečné vypořádání pozemků p. č. 11607/2 a p. č. 11629/2, oba v k. ú. Plzeň, dotčených stavbou „Polyfunkční dům Pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická11607/2“ formou prodeje a zřízení služebnosti

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP vč. příloh)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (geometrický plán )
Příloha č.8 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:333 rok:2017

28. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 22.6.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX