Bod č.39.:

MAJ/2 - Majetkoprávní vypořádání pro VPS „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ a to směnou pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a společností Slavia pojišťovna a.s. a zřízení služebnosti přístupu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh společnosti - rozsah směny, zábor pozemku MZO, vyčíslení trv. záboru MZO a navazující komunikace, výřezy z územní studie)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.6 (Geometrické plány)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:401 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX