Bod č.42.:

MAJ/5 - Směna spoluvlastnického podílu ve výši 3/360 k celku pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú. Plzeň za část pozemku parc. č. 1785/8 v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a fyzickou osobou

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 145/2014)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (žádost vlastníka a záznam z jednání)
Příloha č.5 (územní rozhodnutí č. 6214)
Příloha č.6 (mapy p. č. 11148/3 – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (fotodokumentace p. č. 1785/34 v k. ú. Valcha)
Příloha č.8 (mapy p. č. 1785/8 – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.9 (geometrický plán)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.11 (usn. RMP ze dne 24. 8. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:404 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX