Bod č.59.:

MAJ/22 - Záměr směnit pozemek parc. č. 12584, k. ú. Plzeň ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní předměstí za část pozemku parc. č. 1137/115, k. ú. Bolevec ve vlastnictví města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost včetně souvisejících příloh, zástavbové studie a souhlasu žadatele s výší doplatku)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Vyjádření MO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky KM- modrá mapa se zákresem pozemku, modrá mapa se zákrese VB zajišťujících přístup v dané lokalitě, ÚP, LS, or. tur. mapa)
Příloha č.6 (Geometrický plán)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 15. 8. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:421 rok:2017

29. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 7.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX