Bod č.16.:

EK/12 - 29. rozpočtové opatření rozp.r.2017 -zapojení fin.prostř.FRR MO3 do rozp.MO3 z důvodu navýšení provoz.přísp.49.MŠ Plzeň,Puškinova 5 za účelem dofinancování zvýšených nákl.spojených s navýšením tarifů provoz. zaměstnancům

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SSI)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:66 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 11.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX