Bod č.8.:

KT/3 - Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2017

19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 19.9.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX