Bod č.25.:

MAJ/5 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2535/6, k. ú. Skvrňany a nově vzniklého pozemku parc. č. 2535/10, k. ú. Skvrňany, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ÚZSVM)
Příloha č.2 (dopis MAJ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1068/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:479 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX