Bod č.26.:

MAJ/6 - Bezúplatný převod podílu 36/128 k celku nově vytvořeného pozemku parc. č. 5251/17, zaps. na LV č. 37667 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka ÚZSVM)
Příloha č.2 (usnesení KNM RMO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (sdělení stanoviska na ÚZSVM)
Příloha č.5 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.6 (žádost o aktualizaci stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.7 (vyjádření ÚZSVM ke GP)
Příloha č.8 (vyjádření ÚZSVM k realizaci převodu)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.12 (usnesení RMP čř. 1069/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:480 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX