Bod č.12.:

FIN/2 - Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Obměna technologie pro měření imisí na AMS Plzeň“.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí a podmínky)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:511 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX