Bod č.23.:

MAJ/3 - Směna pozemků v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a fyzickou osobou a zřízení služebnosti práva přístupu a příjezdu k vod. přípojce s oprávněním pro fyzickou osobu

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost o směnu pozemků vč. doporučujícího stanoviska ZOO, nová žádost, souhlas s cenovým vyrovnáním, zákres expozic ZOO)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.6 (Geometrický plán)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:477 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX