Bod č.27.:

MAJ/7 - Výkup podílu 1/8 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 10121 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost na FO)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 654/2006 a č. 722/2008)
Příloha č.3 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 1070)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:481 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX