Bod č.12.:

TAJ/2 - Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMO P2, stanovení odměn členům výborů a komisí, stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZMO s účinností od 1. 1. 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Tabulka k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P2 č. 65/2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2017

20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 12.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX