Bod č.7a.:

NámK/1 - Rezignace původní členky a zvolení nového člena Kontrolního výboru ZMP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – rezignační dopis paní Mgr. Barbory Kořanové)
Příloha č.2 (č. 2 – výpis z usnesení ZMP č. 596, ze dne 11. 12. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:505 rok:2017

31. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX