Bod č.9.:

EK/4 - 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 377/2017)
Příloha č.2 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Metodika MPSV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:82 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX