Bod č.5.:

ST/4 - Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO3;Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám,které nejsou členy ZMO3,za výkon funkce členů výborů,komisí a zvláštních orgánů MO

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Novela zákona o obcích k 1. 1. 2018 (výňatek novelizovaných ustanovení))
Příloha č.2 (příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.)
Příloha č.3 (Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO 3 a peněžitých plnění nečlenům ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:78 rok:2017

21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.11.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX