Bod č.60.:

MAJ/12 - Bezúplatný převod podílu 502/9600 k celku pozemku parc. č. 8612, o výměře 970 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 119/2017)
Příloha č.2 (nabídka ÚZSVM)
Příloha č.3 (sdělení ÚZSVM)
Příloha č.4 (žádost MAJ MMP na TÚ MMP)
Příloha č.5 (zápis z jednání)
Příloha č.6 (nabídka ÚZSVM)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.8 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.9 (katastrální mapy)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 1238)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:577 rok:2017

32. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.12.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX