Bod č.48.:

MAJ/4 - Výkup pozemku a spoluvlastnických podílů zaps. na LV č. 1014, 1015 a 1017 pro k. ú. Křimice, od pí Marie Kočandrlové, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost vč. příloh)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Usn. ZMO Plzeň 5 č. 051/2017 ze dne 6. 12. 2017)
Příloha č.4 (Usn. ZMP č. 524 ze dne 14. 12. 2017 vč. příloh)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:47 rok:2018

33. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.1.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX