Bod č.8.:

EK/4 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod fin. prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby v mateřských školách v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č.30/2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:7 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX