Bod č.9.:

EK/5 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO 3 na úhradu výdajů na zabezpečení voleb prezidenta republiky v roce 2018

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:8 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX