Bod č.12.:

EK/8 - 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod fin. prostředků z rozpočtu MMP (prostředky kryté FKD) do rozpočtu MO 3 na realizaci akce "Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova "

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usesení ZMP č. 15/2018)
Příloha č.2 (Veřejnoprávní smlouva č. 51882017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:11 rok:2018

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 26.2.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX