Bod č.53.:

MAJ/11 - BÚP podílu státu 1/7 k celku parc.č. 1005, parc.č. 1043/156, parc.č. 1043/161 a parc.č. 1043/207, vše zaps. na LV č. 9971 pro k. ú. Doubravka, z vlastnictví státu – ÚZSVM, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka ÚZSVM)
Příloha č.2 (usnesení RMP a ZMP z roku 2013)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 12/18)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 101/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:100 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX