Bod č.34.:

PROP/5 - Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, prodej nemovitých věcí v k. ú. Plzeň a zřízení služebností v souvislosti s výstavbou bytového souboru Sylván.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (grafická příloha ke stanovisku ORP - vyznačení předmětu prodeje)
Příloha č.4 (grafická příloha ke stanovisku ORP - vyznačení vedení VO)
Příloha č.5 (grafická příloha ke stanovisku ORP – vyznačení vedení kanalizační přípojky)
Příloha č.6 (stanovisko MO P1)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán )
Příloha č.9 (letecký snímek )
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (majetek města)
Příloha č.13 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 208/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2018

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.3.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX