Bod č.42.:

MAJ/1 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3197/222 o výměře 128 m2, ostatní plocha, dráha, k. ú. Bolevec, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost města na ÚZSVM)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 320/18)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:157 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX