Bod č.43.:

MAJ/2 - Bezúplatný převod podílu státu 1/3 k celku pozemku parc. č. 412, k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (nabídka ÚZSVM)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 321/2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:158 rok:2018

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 19.4.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX