Bod č.69.:

MAJ/7 - Výkup části pozemku parc. č. 1884/45, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 98 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření starosty MO Plzeň 6 - Litice)
Příloha č.4 (přijaté usn. KNM RMP pro specific. výkupy pozemků vč. usn. RMP č. 1103/2014 ve věci Zásad pro stanovení dosteč. parametrů komunikace pro připojení stavby RD)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Příloha č.8 (usn. RMP č. 555 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:255 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX