Bod č.68.:

MAJ/6 - Výkup částí parc. č. 99/21, 112/1, 112/2, 112/8 a parc. č. 112/9, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 473 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost s příslušlnými doklady)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (rozhodnutí starosty MO Plzeň 6 - Litice č. 10/2017)
Příloha č.4 (přijaté usn. KNM RMP pro specific. výkupy pozemků vč. usn. RMP č. 1103/2014 ve věci Zásad pro stanovení dosteč. parametrů komunikace pro připojení stavby RD)
Příloha č.5 (snímky KM - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, mapa Plzně)
Příloha č.6 (geometrické plány (GP č. 2086-33/2018 neověřený))
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 10. 4. 2018)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 554 ze dne 10. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:254 rok:2018

36. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 24.5.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX