Bod č.23.:

FIN/2 - Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Program a scénář hlasování VH)
Příloha č.2 (Pozvánka na VH)
Příloha č.3 (Zpráva o činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku)
Příloha č.4 (Auditovaná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2017)
Příloha č.5 (Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017)
Příloha č.6 (Zpráva dozorčí rady )
Příloha č.7 (Návrh na rozdělení zisku za rok 2017)
Příloha č.8 (Zápis z jednání DR ze dne 24. 4. 2018)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 601 ze dne 31. 5. 2018)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:299 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX