Bod č.12.:

ÚKEP+ŘEÚ/2 - Přijetí podmínek rozh. o posk. dotace z IROP-ITI na proj. „Prodloužení tramv. tratě na Borská pole–část Přest. uzel Plzeň/Kaplířova–Dobřanská“ a uvolnění blokace fin. prostř. na tuto akci ve Fondu MP pro kofin. dot. proj.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.3 (Schvalovací protokol č.j.: 90/2017-430-PPR/3)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 379 ze dne 7.9.2017)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 380 ze dne 7.9.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:287 rok:2018

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX