Bod č.69.:

PROP/9 - Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1609/221 až p. č. 1609/231 a p. č. 1511/229, vše v k. ú. Bolevec, vč. zřízení služebností.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost vč. doplnění)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP)
Příloha č.3 (Grafická příloha ke stanovisku ORP - vyznačení předmětu prodeje)
Příloha č.4 (Grafická příloha ke stanovisku ORP - vyznačení vedení inžernýrských sítí)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 669/2014)
Příloha č.6 (Regulační podmínky - grafická část)
Příloha č.7 (Záznam z jednání ze dne 15. 10. 2015)
Příloha č.8 (Fotodokumentace)
Příloha č.9 (Územní plán)
Příloha č.10 (Letecký snímek)
Příloha č.11 (Orientační mapa)
Příloha č.12 (Geometrický plán pro rozdělení pozemků a zřízení služebnosti - VO)
Příloha č.13 (Geometrický plán pro vyznačení služebnosti - kanalizační stoka)
Příloha č.14 (Geometrický plán pro vyznační služebnosti - vodovodní řad)
Příloha č.15 (Majetek města)
Příloha č.16 (Doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2018)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

38. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 21.6.2018

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX